Hujjatlar texnik-kriminalistik ekspertizasi

Fanning maqsadi va vazifalari:

– “Hujjatlarning texnik ekspertizasi” fanining maqsadi – sud-ekspertiza muassasalari ekspert-xodimlarini qayta tayyorlashda,xodimlarning hujjatlarning texnik ekspertizasi bo‘yicha nazariy bilimlarini shakllantirish va shu asosda ularda Respublika sud-ekspertiza muassasalariga yuklangan topshiriqlarni samarali bajarishlari uchun zarur bo‘lgan hujjatlarning texnik ekspertiza tadqiqotlarini o‘tkazish bo‘yicha zamonaviy ko‘nikma va malakalarni egallashlaridan iborat.

– “Hujjatlarning texnik ekspertizasi” fanini vazifasi bo‘lib, xodimlarga hujjatlarning texnik tadqiqotlarning ilmiy va metodik asosi bo‘lgan nazariy bilimlarni tizimli ravishda berish; xodimlarda sud-ekspertiza sohasida muayyan texnik-kriminalistik topshiriqlarni hal etish maqsadida ballistikekspertizaning ob’ektlarini identifikatsion va noidentifikatsion (klassifikatsion, diagnostik va situatsion) tadqiqotlarini o‘tkazishning ilmiy–texnik vosita va metodlarini to‘g‘ri tanlash hamda qo‘llay bilishning o‘quv, tajriba va malakalarini shakllantirish, shuningdek, hujjatlarning texnik ekspertizasining amaliy ahamiyati to‘g‘risidagi ishonchni tarbiyalash hisoblanadi.

Xujjatlarni sud texnik ekspertizasi

Sud texnik xujjatlarni umumiy vazifalari:

Xujjatni tayyorlanish usulini aniqlash.

Xujjat mazmunini o‘zgatirish fakt iva usulini aniqlash.

Xujjatni birlamchi ko‘rinishini aniqlash

Xujjatni tayyorlashda qo‘llanilgan asbob, vosita, jixoz va materiallarini identifikasiya qilish.