Portlovchi moddalar ekspertizasi

Portlovchi moddalar  ekspertizasi ko‘p jihatlari bo‘yicha sud-yong‘in-texnikaviy ekspertiza bilan turdoshdir. Ularning ilmiy asosini o‘t olish va yonish nazariyasi va muxandislik sohasidagi bilimlar tashkil qiladi. Lekin portlash ekspertizasi o‘zining xusuyatlariga ham ega. Jumladan uning muhim asosini yonishni detonatsiyaga aylanish, detonatsiya va fizikaviy portlashlar nazariyasi tashkil qiladi.
Portlashga aloqador bo‘lgan narsalar hamda sharoitlar portlovchi moddalar ekspertizasining tadqiqot ob’ektlari bo‘lishi mumkin. Bularga brizant portlovchi moddalar (nitroglitserin, oktagen, geksogen va h.k.) va oltingugo‘rt, selitra, tutunli va tutunsiz poroxlar, alyumin kukuni va boshqalar kiradi. Shuningdek, portlatuvchi moslamalar (detonatorlar) ham portlovchi moddalar ekspertizasining ob’ektlari qatoriga kiradi.