Bizning nashrlar

И такое бывает…

ведущий судебный эксперт-трасолог Лаборатории СБТИ РЦСЭ Ромаданова Т.А. Как часто люди совершают ошибки и абсолютно не желают этого признавать! И очевидную правоту своего оппонента оспаривают с таким завидным упорством, что диву даешься. Ситуация, при которой каждый из спорящих доказывает свою «правду» и обещает стоять на ней до победного конца, кажется, может разрешиться только при обращении […]

Bizning nashrlar

АКТУАЛЬНОСТЬ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривает: совершенствование государственного и общественного строительства; обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы; развитие и либерализацию экономики; развитие социальной сферы; обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности [1]. В пункте 2.5. (Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой системе) уделяется особое внимание совершенствованию системы […]

Bizning nashrlar

Yoshlar masalasi – davlat siyosatining eng ustovor yo‘nalishi.

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma’lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta’lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e’tibor darajasiga chambarchas bog‘liq. Shu ma’noda, O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratib berish borasida mustahkam […]

Bizning nashrlar

Замонавий ахборот технологияларини амалиётга тадбиқ этиш – давр талаби

Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий соҳада, шу жумладан ахборот-коммуникация технологиялари, замонавий ахборотлашган жамиятни шакллантириш борасида кенг кўламли ислоҳотлар изчиллик билан ва аниқ мақсадни кўзлаб амалга оширилмоқда. Бугунги кунда ахборот-технологиялари ривожи энг юқори чўққиларга эришилганлиги натижасида дунёнинг ривожланган давлатлари, жумладан мамлакатимизда ҳам давлат органлари ва идораларининг иш юритувида электрон ҳужжат тарзида иш юритиш оммалашиб бормоқда. Суд экспертизаси амалий фаолият […]

Bizning nashrlar

Yoshlarning ma’naviyati va ma’rifatiga oid ishlar samaradorligini oshirish masalalari

Yoshlar masalasi barcha davr uchun dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan. Har bir davlat, jamiyat o‘z taraqqiyotida yoshlarga tayangan. O‘zbekiston ham mustaqillikka erishgan ilk kunlardanoq, yoshlar bilan ishlash tizimli ravishda yo‘lga qo‘yildi. Bu borada milliy qonunchilik asoslari yaratildi va yoshlar masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Bu siyosat bugun ham davom ettirilmoqda. Mamlaktimiz rahbari Shavkat […]

Bizning nashrlar

ТРАСОЛОГИК ОБЪЕКТЛАР КРИМИНАЛИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ИМКОНИЯТЛАРИ БЎЙИЧА АЙРИМ ФИКРЛАР

Аннотация: Мақолада суд-трасологик экспертизаси тадқиқотларининг янги русумдаги қурилма ва воситалар ёрдамидаги замонавий имкониятлари кўриб чиқилган. Бу турдаги экспертиза тадқиқотларига оид вазифаларни ҳал қилишда махсус билимлар интеграциясининг аҳамияти ёритилган. Трaсологик-мaтериaлшунослик экспертизaсини янги тур сифатида ажратмасдан, уни комплекс экспертизa деб ҳисоблаш керaклиги бўйича таклифлар берилган. Калит сўзлар: из, трасология, микротрассалар, суд-трасологик экспертиза, комплекс экспертиза, интеграциявий экспертиза.  Анннотация: […]